Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

Nghị định số 44/2003/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Nghị định số 39/2003/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm

Nghị định số 33/2003/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Nghị định số 114/2002/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 và thay thế Nghị định số 197/CP

Nghị định số 110/2002/NĐ-CP

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định số 109/2002/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Nghị định số 93/2002/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể.

Luật số 35/2002/QH10

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động

Thông tư số 79/1997/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

Thông tư số 40/TC-HCSN

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ

Thông tư số 22/GD-ĐT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 90/CP ngày 15/12/1995 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về học nghề

Thông tư số 32/TC-TCT

Hướng dẫn thi hành việc miễn, giảm thuế đối với các cơ sở dậy nghề theo quy định của Bộ luật Lao động

Nghị định số 23/CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

Nghị định số 195/CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Nghị định số 81/CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật

Nghị định số 41/CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Thông tư số 7/LĐTBXH-TT

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Nghị định số 06/CP

Quy định chi tiết một số Điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định số 195/CP ngày 31-12-1994

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi