Tiếng Việt Bộ luật Lao động   English Viet Nam Labor Code
Sắm giáp mới tung hoành cùng chiến mã

Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội

Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
www.paradisecruise.com
Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
www.ccentralhotels.com
Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
www.tinhhoabacbo.com

Nghị định số 47/2010/NĐ-CP

Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Thông tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư số 06/2008/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ - CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

Nghị định số 34/2008/NĐ-CP

Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định số 12/2008/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động

Nghị định số 133/2007/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động

Luật số 84/2007/QH11

Sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động

Nghị quyết số 76/2007/QH11

Về việc bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007

Luật số 74/2006/QH11

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động

Nghị định số 139/2006/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề

Nghị định số 96/2006/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp

Quyết định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH

Ban hành quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

Thông tư số 24/2005/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư liên tịch số 19/2005/TTLT/BLĐTBXH–BTC–BKHĐT

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật

Thông tư số 12/2005/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/04/2004 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Nghị định số 04/2005/NĐ-CP

Về việc định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

Nghị định số 145/2004/NĐ-CP

Quy định chi tiết về việc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động

Nghị định số 116/2004/NĐ-CP

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao là người tàn tật

Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sponsors
Tin pháp luật